Xnet.pl - oprogramowanie
Strona główna
O firmie
Jak zamówić
Regulamin
FAQ
Licencje
Kontakt


 
Informacja handlowa
 
42 632 23 32
[email protected]AUTODESK
ABBYY
ADOBE
COREL
MICROSOFT
SYMANTEC
PROGRAMY DLA EDUKACJI
INNE
Dystrybutor oprogramowania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania / odpowiedzi
AutodeskAutodesk
REGULAMIN : Promocja Rabatowa na Nowe Stanowisko AutoCAD LT 
Niniejszy program rabatowy jest sponsorowany przez Autodesk Development S.a.r.l., Puits-Godet 6, CH-
2002 Neuchâtel, Szwajcaria. Kampanią promocyjną oraz rozliczaniem rabatów zarządza Arvato
distribution GmbH, Gottlieb- Daimler- Str. 1, 33428 Harsewinkel, Niemcy.

W ramach niniejszego programu, wartość rabatu zostanie zwrócona przez Arvato po dokonaniu zakupu
oraz niezależnie od oryginalnej ceny kupna. Program ten nie jest wiążący dla niezależnych dystrybutorów
lub odsprzedawców produktów Autodesk, którzy mogą nadal dowolnie określać swoje ceny sprzedaży.

Promocja rabatowa na nowe stanowisko AutoCAD LT® jest ważna jedynie dla zakupów kwalifikujących
się nowych licencji komercyjnych na oprogramowanie AutoCAD LT®. Pakiety wielu licencji zawierające
więcej niż 5 pojedynczych licencji (takie jak pakiety na 10 stanowisk), aktualizacje z wersji aktualnych i
starszych wersji oprogramowania (upgrades from current and non-current versions), przejście do innego
oprogramowania (crossgrades), licencje edukacyjne oraz przeniesienie licencji z edukacyjnej na
komercyjną NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w programie.

Rabat obowiązuje dla nowych licencji komercyjnych AutoCAD® LT 2012 (z wyłączeniem wymienionych
wyjątków), zakupionych przez użytkowników końcowych w okresie promocji, który trwa od 6 lutego 2012
do 13 kwietnia 2012 (włącznie). Rabat w wysokości GBP 250 za licencję na teranie Wielkiej Brytanii lub w
wysokości EUR 300 za licencję w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
Szwajcarii można otrzymać po wysłaniu przez użytkownika końcowego specjalnego, ważnego zgłoszenia
o przyznanie rabatu.

Rozliczenia dokonane przez Arvato nie zawierają podatku VAT i będą wypłacane bez należnego podatku
VAT. Firmy/osoby ubiegające się o zwrot rabatu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie
podatki związane z przyznanym rabatem. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym
organem podatkowym.

Promocja ta obowiązuje wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
Szwajcarii. Wyłącznie firmy utworzone w EOG lub w Szwajcarii oraz osoby prywatne zamieszkałe w EOG
lub w Szwajcarii kwalifikują się do wykupu niniejszego vouchera. Postanowienia niniejszych warunków są
nieważne tam, gdzie są zabronione lub ograniczone przepisami prawa.

Uprawnieni uczestnicy w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o rabat w wysokości do 250 GBP na każdą
licencję, uprawnieni uczestnicy w innych krajach członkowskich EOG i w Szwajcarii mogą ubiegać się o
rabat w wysokości do 300 EUR na każdą licencję. Wypłaty w innych walutach są niemożliwe. Rabat ma
zastosowanie do najwyżej pięciu (5) pojedynczych licencji AutoCAD® LT 2012 na kupującego. Wartość
rabatu oraz walutę wypłaty określi Autodesk w oparciu o miejsce prowadzenia działalności lub miejsce
zamieszkania klienta, a nie w oparciu o kraj zakupu w EOG.

O rabat można ubiegać się wyłącznie wypełniając internetowy formularz rabatowy, pod adresem
www.autodeskrebate.com/autocadlt, wymaganymi informacjami na temat zakupionego produktu
włącznie z danymi osobowymi lub danymi na temat firmy kupującego, numerem części Autodesk objętej
licencją na produkt, numerem seryjnym oprogramowania AutoCAD LT® oraz liczbą zakupionych licencji.
Ponadto, konieczne jest dostarczenie czytelnej kopii oryginalnej faktury wystawionej na użytkownika
końcowego lub paragonu datowanego w okresie pomiędzy 6 lutego 2012 a 13 kwietnia 2012 (włącznie),
zawierającego opis zakupionych licencji na produkt(y), numer części Autodesk oraz numer seryjny
zakupionych licencji na produkt(y), liczbę zakupionych licencji oraz nazwę sprzedawcy (reseller’a).
Informacje dotyczące kupującego i dane firmy wskazane na fakturze lub paragonie muszą być takie same
jak te podane w formularzu wysłanym przez www.autodeskrebate.com/autocadlt. Autodesk nie ma
dostępu do żadnych informacji na temat cen kupna uzyskanych przez Arvato. Niekompletne lub
brakujące informacje spowodują odrzucenie wniosku. Zamówienia nie będą akceptowane, jako dowód
zakupu.

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONYINTERNETOWY FORMULARZ RABATOWY WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU W CIĄGU 30 DNI OD DATY FAKTURY LUB PARAGONU NA KWALIFIKUJĄCY SIĘ ZAKUP JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 27 KWIETNIA 2012.
Następnie wymagane jest udzielenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (użytkownik końcowy może wycofać swoją zgodę w każdej chwili).
NIEKĄPLETNE LUBBŁĘDNIE WYPLENIONE WNIOSKI O ZWROT RABATU NIE MOGĄ BYĆ PROCESOWANE I BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NIEWAŻNE I ZOSTANĄ ODRZUCONE.

Wyłącznie użytkownik końcowy, będący podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, który kupił
kwalifikujący się produkt(y) może uczestniczyć w programie i ubiegać się o rabat. Partnerzy,
odsprzedawcy, dystrybutorzy i przedstawiciele Autodesk nie mogą uczestniczyć w programie i ubiegać
się o rabat. Partnerzy, odsprzedawcy, dystrybutorzy i przedstawiciele Autodesk nie mogą składać
roszczeń o udzielenie rabatu w imieniu klientów – użytkowników końcowych. Niniejsza promocja nie
obowiązuje dla licencji na produkty zakupione poprzez Program Zakupów Pracowniczych Autodesk.

Promocja Rabatowa na Nowe Stanowisko AutoCAD LT® jest nieważna w połączeniu z i nie może być
łączona z żadną inną ofertą Autodesk, cenami specjalnymi ani innymi ofertami.

WSZELKIE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PO DNIU 27 KWIETNIA 2012 LUB UPŁYWIE PONAD 30 DNIKALENDARZOWYCH PO DACIE FAKTURY NA ZAKUP KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ PRODUKTU NIE DAJĄ PRAWA DO UDZIAŁU W PROMOCJI. ZŁOŻENIE WIELOKROTNYCH ZGŁOSZEŃ SPOWODUJE POZBAWIENIE PRAWA DO RABATU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ DOKŁADNIE ANALIZOWANE, ZGŁOSZENIA NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE, A JEDYNIE KOREKTY ZGŁOSZEŃ ZŁOŻONE WYŁĄCZNIE W KWALIFIKUJĄCYM SIĘ OKRESIE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ PONOWNIE PRZEANALIZOWANE.

ROSZCZENIE O UDZIELENIE RABATU ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE W CIĄGU (8) TYGODNI.

Uprawniające licencje na produkt(y) nie mogą zostać zwrócone w celu uzyskaniu zwrotu ceny po złożeniu
formularza rabatowego w Autodesk. Bez wyjątków, po dniu 27 kwietnia 2012, w żadnych okolicznościach
uprawnienia do uzyskania rabatu nie będą analizowane, bez względu na okoliczności, nawet jeżeli klient
kwalifikowałby się do udzielenia rabatu. Otrzymane materiały stają się własnością Autodesk i nie
podlegają zwrotowi.

Rabat zostanie wypłacony przez osobę trzecią wybraną przez Arvato wyłącznie przelewem bankowym
lub czekiem. Waluta wypłaty lub czeku (GBP lub EUR) zostanie określona przez Autodesk w oparciu o
siedzibę/miejsce zamieszkania klienta. PŁATNOŚĆ RABATU MOŻE ZOSTAĆ DOKONANA TYLKO NA RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST KUPUJĄCY, PŁATNOŚĆ NIE BĘDZIE DOKONYWANA NA RACHUNKI OSÓB TRZECICH. Opłaty i prowizje bankowe mające zastosowanie do przelewów bankowych, depozytów z czeków oraz wymiany walutowej mogą zostać potrącone od wartości rabatu przez bank adresata. Przelewy bankowe zostaną wykonane wyłącznie na rzecz spółek posiadających siedzibę w lub osób fizycznych zamieszkałych w EOG lub Szwajcarii oraz wyłącznie na
rachunki bankowe prowadzone przez banki w EOG lub w Szwajcarii. Wartości rabatu nie można zaliczyć
na poczet przyszłych zakupów.

AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA, ZAWIESZENIA LUB WPROWADZENIA ZMIAN DO JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NINIEJSZEJ PROMOCJI W KAŻDEJ CHWILI BEZ ZAWIADOMIENIA, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I WEDŁUG WŁASNEGO SWOBODNEGO UZNANIA.
Program rabatów podlega prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem zasad kolizji praw. SĄDY W MIEŚCIE
NEUCHÂTEL, SZWAJCARIA, POSIADAJĄ WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ W ZAKRESIE
ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO PROGRAMU
RABATOWEGO.

Autodesk, AutoCAD, and AutoCAD LT stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe Autodesk, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych i/lub stowarzyszonych w USA i/lub innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmieniania oferty produktów i usług, specyfikacji oraz cenników w każdej chwili bez zawiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne lub graficzne, które mogą wystąpić w tym dokumencie.

 

 
Uwaga na nielegalnie sprzedawane licencje Autocad-a LT 
Od jakiegoś czasu w niektórych polskich sklepach internetowych,  na aukcjach oraz pierwszych pozycjach porównywarek cen  można natrafić na oferty amerykańskich wersje programu Autocad LT 2014. Oczywiście informację tą sprzedawcy ukrywają  przed klientem, tak aby kupujący wierzył, że kupuje produkt oryginalny zgodny z licencją.

Niestety tak nie jest, jedyną dopuszczalną wersją Autocada LT 2014 w Unii Europejskiej jest wersja oznaczona kodem regionalnym ML03 o Part No produktu 057F1-AG5111-1001 lub 057F1-AG511P-1001. Nośnik legalnej wersji zawiera następujące języki węgierski,czeski,angielski, polski,rosyjsk.

Wersja pochodząca ze Stanów Zjednoczonych posiada Part No 057F1-AB5111-1001 i nie jest dopuszczona do użytkowania w Polsce. Co za tym idzie nie posiada wgranego języka polskiego, a jego doinstalowywanie jest niezgodne z regulaminem Autodesk. Kupując taką wersję i instalując ją na komputerze w naszym kraju osoba łamie postanowienia umowy z firmą Autodesk o czy można przeczytać w licencji podczas instalacji produktu.

Jednym słowem program pochodzący ze Stanów Zjednoczonych jest taką samą wersją piracką programu jak ściągnięta z internetu. Kupujący podczas kontroli narażony jest na takie same konsekwencje, nawet jeśli posiada dokument sprzedaży tej nielegalnej kopii.

Z poniższą informacją mogą państwo zapoznać się na oficjalnej stronie firmy Autodesk :
źródło :
http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/item?siteID=553660&id=11853248#section13


"Czy mogę użytkować oprogramowanie Autodesk w każdym miejscu na świecie?

Nie, chyba że pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika, którą użytkownik akceptuje w trakcie instalacji oprogramowania, oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie w kraju, na terenie którego zostało zakupione.

Jeżeli oprogramowanie zostało zakupione w państwie członkowskim Unii Europejskiej ("EU") lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ("EFTA") można je użytkować w każdym państwie należącym do EU lub EFTA. .

Na przykład, jeżeli oprogramowanie Autodesk zostało zakupione w Stanach Zjednoczonych nie będzie można użytkować go na terytorium Polski."

 

 
Promocja Autodesk zwrot 300 euro - Najczęściej zadawane pytania 
1. Na czym polega promocja z rabatem na nowe stanowiska AutoCAD LT?
Od 1 listopada 2011 do 13 stycznia 2012r . klienci, którzy zakupią nowe licencje komercyjne na oprogramowanie AutoCAD LT®, mogą otrzymać rabat w wysokości 300,- EUR za każdą nową licencję. Rabat zostanie wypłacony po złożeniu zgłoszenia wraz z odpowiednim dowodem zakupu. Oferta ta jest ograniczona maksymalnie do pięciu (5) pojedynczych licencji na jednego kupującego.

2. Kto może uczestniczyć w promocji z rabatem na nowe stanowiska AutoCAD LT?
Tylko osoby fizyczne lub prawne, które zakupiły odpowiedni produkt, mogą brać udział w promocji i zgłaszać się po rabat. Tylko firmy mające siedzibę w krajach EOG lub Szwajcarii oraz osoby mieszkające w krajach EOG i Szwajcarii kwalifikują się do udziału w tej promocji. Promocja jest objęta warunkami podanymi na stronie www.autodeskrebate.com/autocadlt

3. Kto nie może uczestniczyć w promocji z rabatem na nowe stanowiska AutoCAD LT?
Promocja NIE JEST dostępna dla partnerów, sprzedawców, dystrybutorów i pracowników firmy Autodesk.

4. Jakie produkty uprawniają do udziału w promocji z rabatem na nowe stanowiska do programu AutoCAD LT?
Promocja z rabatem na nowe stanowiska AutoCAD LT® jest ważna tylko wraz z zakupem odpowiednich nowych licencji komercyjnych na program AutoCAD LT®. Pakiety wielolicencyjne zawierające więcej niż 5 pojedynczych licencji (takie jak pakiet dziesięciostanowiskowy), aktualizacje, przejścia na inne wersje (crossgrade), oferty wymiany, licencje po utracie ważności, licencje edukacyjne lub przejście z licencji edukacyjnej na komercyjną NIE UPRAWNIAJĄ do udziału w promocji.

5. Czy klienci strategiczni firmy Autodesk kwalifikują się do promocji?
Tak. Zakupy w ramach kont strategicznych firmy Autodesk kwalifikują się do tej promocji.

6. Czy promocja ta obowiązuje tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii?
Tak. Promocja ta obowiązuje tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii oraz objęta jest warunkami podanym na stronie www.autodeskrebate.com/autocadlt.

7. Ile wynoszą kwoty rabatu?
Uprawnieni uczestnicy w Wielkiej Brytanii mogą zwrócić się o rabat do 250,- GBP na licencję, uprawnieni uczestnicy w innych krajach EOG i Szwajcarii mogą zwrócić się o rabat do 300,- EUR na licencję. Nie są dostępne inne waluty. Rabat obejmuje maksymalnie do pięciu (5) pojedynczych licencji na jednego kupującego. Wartość rabatu i jego waluta są określane przez firmę Autodesk na podstawie lokalizacji siedziby lub miejsca zamieszkania klienta, a nie według kraju zakupu w ramach EOG.

8. Czy aby uczestniczyć w programie, trzeba mieć wykupioną Subskrypcję Autodesk?
Nie, Subskrypcja Autodesk nie jest konieczna, aby otrzymać rabat za nowe stanowiska AutoCAD LT. Jednak posiadacze Subskrypcji Autodesk za jedną roczną opłatę otrzymują dodatkowe korzyści, takie jak aktualizacje oprogramowania, pomoc techniczną przez Internet oraz materiały szkoleniowe do wykorzystania we własnym zakresie.

9. Jaki okres zakupu uprawnia do skorzystania z tej promocji?
Okres zakupu uprawniający do rabatu na nowe stanowiska programu AutoCAD LT rozpoczyna się 1 listopada 2011 do 13 stycznia 2012 włącznie. Aby skorzystać z rabatu, trzeba zamówić ORAZ otrzymać fakturę za produkty w tym okresie.

10. Jak zgłosić się po rabat?
Po zakupie nowych licencji komercyjnych (stanowisk) uprawniających do rabatu w podanym okresie należy przeprowadzić prostą procedurę.
• Krok 1: przejdź na stronę www.autodeskrebate.com/autocadlt. i wypełnij formularz rabatowy podając kraj, w którym dokonano zakupu i informacje o produkcie (numer części i numer seryjny).
• Krok 2: podaj informacje kontaktowe i dane konta bankowego.
• Krok 3: dołącz do wniosku i prześlij zeskanowany ważny dowód zakupu.
• Krok 4: potwierdź wyrażenie zgody na warunki promocji i na otrzymywanie informacji marketingowych.
Aby skorzystać z promocji, należy przesłać wypełniony formularz rabatowy wraz z dowodem zakupu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub paragonu na dany produkt/produkty. Następnie konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych (użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie).
Niepełne lub brakujące informacje spowodują wykluczenie z promocji. Zgłoszenia przekazane później niż 30 dni po dacie faktury uprawniającego zakupu nie będą rozpatrywane. Niezależnie od okoliczności i bez żadnych wyjątków, zgłoszenia do rabatu nie będą rozpatrywane po 13 stycznia 2012 r., nawet jeśli zgłoszenie byłoby prawidłowe pod każdym innym względem. Listy przewozowe i zamówienia nie będą uwzględniane jako dowód zakupu. Powtarzające się zgłoszenia spowodują unieważnienie wszystkich tych zgłoszeń. Zostanie przeprowadzona dokładna kontrola; zgłoszenia niepełne zostaną odrzucone, a poprawki do zgłoszeń będą uwzględniane wyłącznie w okresie składania zgłoszeń.
Uwaga: o rabat może się ubiegać tylko użytkownik końcowy będący osobą fizyczną lub prawną. Partnerzy handlowi, sprzedawcy, dystrybutorzy i zaopatrzeniowcy firmy Autodesk nie mogą składać wniosków o rabat w imieniu użytkownika końcowego.

11. Jakie są wymagane dokumenty i informacje?

Wraz z danymi umieszczonymi na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać wyraźną, czytelną kopię oryginału faktury lub paragonu wystawionego w okresie od 1 listopada 2011 do 13 stycznia 2012 roku (włącznie) zawierającą dane zakupionych licencji na produkty, numer części firmy Autodesk lub dostawcy dotyczący zakupionych licencji oraz numery seryjne zakupionych licencji. Numery części wpisane ręcznie są dopuszczalne. Niepełne lub brakujące informacje spowodują odrzucenie zgłoszenia. Zamówienia nie będą uwzględniane jako dowód zakupu.Rabaty obejmują maksymalnie do pięciu pojedynczych licencji dla jednego kupującego, nie są zbywalne, nie można ich łączyć z innymi rabatami i zniżkami oraz muszą zostać zgłoszone na stronie www.autodeskrebate.com/autocadlt w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak w żadnym wypadku nie później niż do 13 stycznia 2012 r. do godziny 12:00.. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności napływania. Rozpatrywane będą jedynie ważne i kompletne zgłoszenia.

12. Czy mój sprzedawca może przekazać zgłoszenie dotyczące rabatu w moim imieniu?
Nie. O rabat może się ubiegać i dokonywać zgłoszenia tylko użytkownik końcowy uprawniających licencji na produkt będący osobą fizyczną lub prawną. Partnerzy handlowi, sprzedawcy, dystrybutorzy i zaopatrzeniowcy firmy Autodesk nie mogą składać wniosków o rabat w imieniu użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną lub prawną.

13. Czy muszę podawać swój adres e-mail na formularzu zgłoszeniowym?
Tak, wykorzystujemy adres e-mail do przesyłania automatycznych potwierdzeń informujących, że otrzymaliśmy zgłoszenie i przypominających o dodatkowych czynnościach, które należy wykonać, aby zrealizować zgłoszenie. Wykorzystanie adresu e-mail użytkownika podlega zasadom ochrony prywatności firmy Autodesk.

14. Jeśli nie mam faktury ani paragonu, czy mogę przesłać list przewozowy lub zamówienie?
Niestety, nie możemy wypłacić kwoty rabatu bez faktury lub paragonu. Niepełne lub brakujące informacje spowodują odrzucenie zgłoszenia.

15. Co się stanie, jeśli nie znajdę dowodu zakupu licencji?
Nie możesz skorzystać z tej promocji bez wymaganych dokumentów i informacji. Niepełne lub brakujące informacje spowodują odrzucenie zgłoszenia.

16. Gdzie mogę znaleźć numer części firmy Autodesk?
Numer części Autodesk jest umieszczony na zewnętrznej górnej części każdego pudełka i jest oznaczony słowem „PartNo”, a następnie 15 cyframi w formacie 99999-999999- 9999.

17. Gdzie mogę znaleźć numer seryjny firmy Autodesk?
Numer seryjny Autodesk umieszczony jest na zewnętrznej górnej części każdego pudełka i oznaczony jest słowem „SerialNo”, a następnie 11 cyframi w formacie 999-99999999.

18. Skąd będę wiedzieć, że moje zgłoszenie zostało otrzymane?
Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego dotyczącego rabatu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem. Wiadomości z potwierdzeniem należy wydrukować i zachować.

19. Gdzie mam wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami i informacjami?
Należy przesłać zgłoszenie przez Internet na stronie www.autodeskrebate.com/autocadlt.
Zgłoszenia muszą zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od daty faktury za uprawniający zakup. Należy zachować w archiwum wszelkie materiały, w tym także dowód zgłoszenia. Niepełne lub brakujące informacje spowodują odrzucenie zgłoszenia. Zamówienia nie będą uwzględniane jako dowód zakupu.

20. Czy muszę przechowywać kopię swojego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami i informacjami?
Tak. Należy przechowywać kopie wszystkich dokumentów. Firma Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie lub zagubienie materiałów.

21. Jak sprawdzić status mojego zgłoszenia rabatowego?
Przy każdej zmianie statusu zgłoszenia otrzymasz powiadomienia e-mail: gdy zgłoszenie zostanie prawidłowo przesłane, gdy zgłoszenie zostanie potwierdzone lub odrzucone, gdy zostanie dokonany przelew.
Jeśli masz pytania dotyczące statusu swojego zgłoszenia, możesz wysłać wiadomość e-mail w języku angielskim lub niemieckim do naszego działu pomocy technicznej pod adres [email protected], podając numer potwierdzenia zgłoszenia, imię i nazwisko oraz kraj.
Na czek lub przelew kwoty rabatu należy poczekać co najmniej osiem (8) tygodni.

22. Co się stanie, jeśli zamówię produkt w okresie, w którym zakup uprawniał mnie do rabatu - pomiędzy 01 sierpnia 2011 r. a 14 października 2011 r. - ale nie otrzymam go do 14 października
2011 r.?

Aby otrzymać rabat należy zamówić i mieć wystawioną fakturę na oprogramowanie uprawniające do rabatu pomiędzy 1 listopada 2011 do 13 stycznia 2012r. (włącznie). Wszystkie zgłoszenia muszą nosić datę nie późniejszą niż 30 dni od daty zakupu kwalifikującego się do promocji. Zgłoszenia po 28 października 2011 r. nie będą uwzględniane w żadnych okolicznościach, bez żadnych wyjątków.

23. Jaki jest termin zgłoszenia oraz przekazania wymaganych dokumentów i informacji?
Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty i informacje muszą zostać przekazane nie później niż 30 dni od daty faktury zakupu kwalifikującego się do promocji. Zgłoszenia po 13 stycznia 2012 nie będą uwzględniane w żadnych okolicznościach, bez żadnych wyjątków. Rabaty obejmują maksymalnie do pięciu pojedynczych licencji dla jednego kupującego, nie są zbywalne, nie można ich łączyć z innymi rabatami i zniżkami oraz muszą zostać zgłoszone na stronie www.autodeskrebate.com/autocadlt w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak w żadnym wypadku nie później niż do 13 stycznia 2012 r. do godziny 12:00.. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności napływania. Rozpatrywane będą jedynie ważne i kompletne zgłoszenia. Wypłaty będą realizowane do 13 stycznia 2012 .

24. Kiedy otrzymam czek lub przelew na kwotę rabatu?
Na czek lub przelew na kwotę rabatu należy poczekać co najmniej osiem (8) tygodni.

25. Czy mogę łączyć rabat za nowe stanowiska AutoCAD LT z innymi promocjami firmy Autodesk?
Promocja z rabatem na nowe stanowiska do programu AutoCAD LT nie jest ważna i nie łączy się z żadną inną promocją, specjalnymi cenami lub innymi ofertami firmy Autodesk, o ile nie zaznaczono inaczej.

26. Z kim mam się skontaktować, jeśli mam pytania dotyczące rabatu za nowe stanowiska AutoCAD LT?
Z pytaniami dotyczącymi tej promocji należy się zwrócić do Autoryzowanego Sprzedawcy Autodesk.* Można również skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Autodesk, dzwoniąc na infolinię. Więcej informacji adresowych można znaleźć na stronach danych kontaktowych Autodesk.

27. Jeśli moja firma zakupiła licencję na produkt kwalifikujący się do promocji, to czy rabat może zostać przekazany pracownikowi mojej firmy zamiast na konto firmowe?
Nie, rabat zostanie wypłacony tylko firmie, która zakupiła odpowiednie produkty. Rabatu nie można odstępować.

28. Czy firma/osoba prywatna biorąca udział w promocji z rabatem na nowe stanowiska AutoCAD LT dostanie fakturę korygująca lub inny dokument z firmy Autodesk informujący o tym, z jakiego tytułu została dokonana wpłata na jej koncie (w ramach zwrotu rabatu) w kwocie 300 Euro lub jej równowartość w PLN.
Nie, firma Autodesk nie wystawia żadnych faktur w ramach tej promocji. Jedynymi dokumentami, jakie otrzymuje klient są automatycznych potwierdzenia, przychodzące na poddany przez klienta adres e-mail, informujące o tym, że: otrzymaliśmy zgłoszenie; zgłoszenie zostało prawidłowo przesłane, zgłoszenie zostało potwierdzone lub odrzucone, został dokonany przelew.
OGRANICZENIA: FIRMA AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZMIANY CZĘŚCI LUB CAŁEJ PROMOCJI W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ UPRZEDNIEGO ZAWIADOMIENIA, Z DOWOLNEGO POWODU I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

 

 
Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną dotyczącą programów Autodesk? 
Ogólnopolska Pomoc Techniczna firmy Autodesk:

Kontakt e-mail: [email protected]
Kontakt z infolinią Autodesk: 00 800 23 787 355 *
Pod w/w numerem świadczona jest Polska pomoc techniczna Autodesk

*Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00,. Połączenie z telefonów komórkowych, w zależności od dostawcy, może być ograniczone. W takim wypadku prosimy o korzystanie z telefonu stacjonarnego.

 

 
Czy jest możliwość otrzymania wersji demo biblioteki symboli Cad-Profi ? 
Istnieje taka możliwość. Wersje demo bibliotek CP dostępne są na stronie producenta w dziale "download"
www.cadprofi.com

 

 
Czy mogę pracować legalnie w domu na licencji, która zarejestrowana jest na firmę mojego pracodawcy ? 
Firma AUTODESK wprowadziła dla użytkowników posiadających aktualną subskrypcję możliwość instalacji i aktywacji drugiej kopii oprogramowania objętego subskrypcją w ramach tzw. Home Use Benefit.

1. Licencja na drugą kopię oprogramowania w ramach Home Use Benefit może być zainstalowana na komputerze domowym pracownika, także będącym jego własnością (a nie należącym do firmy – licencjobiorcy).
2. Powinna być wykorzystywana do prac na rzecz firmy (licencjobiorcy) lub do celów edukacyjnych/szkoleniowych pracownika.
3. Możliwość wykorzystania drugiej licencji w ramach Home Use Benefit trwa tak długo, jak długo trwa subskrypcja na dany produkt i dotyczy tylko licencji na oprogramowanie objętych subskrypcją.
4. Druga licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit ma charakter czasowy – na 13 miesięcy od daty rozpoczęcia bieżącej subskrypcji dla danego produktu.
5. Obie licencje (główna i uzyskana w ramach Home Use Benefit) nie mogą być wykorzystywane jednocześnie (oprogramowanie nie może być uruchomione w tym samym czasie).
6. Wykorzystanie licencji jest możliwe tak długo, jak długo pracownik jest zatrudniony przez firmę-licencjobiorcę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit powinna zostać natychmiast zdeinstalowana. Jej dalsze wykorzystywanie będzie naruszeniem warunków licencji.

Produkty objęte Home Use Benefit:
 • AutoCAD Architecture (poprzednia nazwa: Architectural Desktop)
 • AutoCAD
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD LT
 • AutoCAD MechanicalAutoCAD Civil 3D
 • AutoCAD Map 3D
 • Building Systems
 • Inventor Professional
 • Inventor Suite (poprzednia nazwa: Inventor Series)
 • Land Desktop
 • 3ds Max
 • Raster Design
 • Revit Architecture (poprzednia nazwa: Revit Building)
 • Revit Architecture Suite (poprzednia nazwa: Revit Series)
 • Revit Structure
 • Revit Structure Suite (poprzednia nazwa: Revit Series Structure)
 • Revit Series Systems Plus
 • Survey
 • Viz

 

 
Czy format DWG stosowany w programie AutoCAD 2007 uległ zmianie w porównaniu z programami AutoCAD 2004/2005/2006? 
Tak. Format plików DWG programu AutoCAD 2007 został zaktualizowany i różni się od formatu plików DWG wykorzystywanego w wersjach 2004/2005/2006. Nowy format jest także używany w najnowszych wydaniach aplikacji branżowych firmy Autodesk, takich jak Autodesk® Architectural Desktop, Autodesk Map® 3D, Autodesk® Civil 3D®, AutoCAD® Electrical i AutoCAD® Mechanical. Można jednak łatwo udostępniać pliki członkom zespołu projektowego korzystającym z dowolnej wcześniejszej wersji programu AutoCAD. Podobnie jak w przeszłości, w nowej wersji programu AutoCAD można otwierać pliki DWG utworzone w poprzednich wersjach wszystkich produktów firmy Autodesk.

 

 
Czy będąc uczniem technikum, liceum mogę zakupić wersję edukacyjną programów firmy Autodesk ? 
Tak, oczywiście. Każdy uczeń, może nabyć takową wersję. Pakiet przyznawany jest na okres 14-miesięcy. Do zakupu pakietu będą potrzebne niezbędne dokumenty:
 • zaświadczenie z dziekanatu/sekretariatu o pobieranej nauce
 • skan ważnej legitymacji szkolnej
Z pośród oferty uczniowie do dyspozycji mają takie programy jak:
 • AutoCAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Electrical
 • 3d Studio Max
 • Autodesk Viz    
 • Autodesk Inventor Professional
 • Autodesk Architectural Desktop
 • Autodesk Revit Series   
 • Autodesk Map 3D
 • Autodesk Civil 3D
Więcej informacji uzyskacie Państwo w dziale handlowym.

 

 
Czy format plików z rysunkami DWG w AutoCAD LT 2008 zmienił się w wersji AutoCAD LT 2009? 
Nie, wersja AutoCAD LT 2009 wykorzystuje ten sam format plików DWG co wersja AutoCAD LT 2008.

 

 
Czy AutoCAD LT współpracuje z innymi produktami Autodesk? 
Tak, AutoCAD LT powstał przy użyciu tej samej technologii co AutoCAD, dzięki czemu współdzielenie danych odbywa się bezproblemowo. Produkty Autodesk nowej generacji będą więc mogły współpracować z AutoCAD LT. Należą do nich produkty: Autodesk® 3ds Max®, Autodesk® Design Review, Autodesk® DWF™ Viewer i DWG TrueView™, jak również produkty opracowane z myślą o wykorzystaniu oprogramowania AutoCAD w konkretnych branżach przemysłu: AutoCAD® Architecture, AutoCAD® Map 3D, AutoCAD® Civil 3D®, AutoCAD® Electrical i AutoCAD® Mechanical.

 

 
Czy AutoCAD LT korzysta z aktywacji produktu dla pojedynczych licencji? 
Tak, w wersji AutoCAD LT 2005 proces, którzy wcześniej nazywano „autoryzacją” został zastąpiony częściej spotykaną w tej branży „aktywacją produktu". AutoCAD LT 2009 również wykorzystuje aktywację produktu.

 

 
Kto używa AutoCAD LT? I do czego jest wykorzystywany ? 
AutoCAD LT® to najlepiej sprzedające się na świecie oprogramowanie do kreślenia i opracowywania częściowych rysunków 2D.  AutoCAD LT ułatwia codzienną pracę projektantom, którzy wymagają pełnej kompatybilności natywnych formatów plików DWG™ bez opcji oferowanych przez rysunki 3D, zaawansowanego dostosowania programu do własnych potrzeb lub licencji sieciowej. Program opracowano z myślą o kreślarzach. Tworząc AutoCAD LT 2009 firma Autodesk miała jeden cel - zwiększyć wydajność. Nowe funkcje programu, takie jak wstążka, narzędzie podglądu bryły ViewCube oraz rejestrator operacji przyśpieszają wykonanie zadań, ułatwiają znalezienie poleceń i pracę niedoświadczonych użytkowników.


AutoCAD LT to program przeznaczony dla architektów, techników CAD, projektantów, inżynierów, menedżerów projektów oraz menedżerów CAD/IT w bardzo wielu branżach przemysłu, m.in. w budownictwie, produkcji przemysłowej, inżynierii lądowej i kartografii.

Programu AutoCAD LT używają na przykład:
 • Projektanci tworzący rysunki techniczne, którzy nie muszą automatyzować kolejnych kroków projektowania lub korzystać z dodatkowych funkcji w innych aplikacjach.
 • Kreślarze, którzy wykańczają projekty uzupełniając szczegóły, dodając opisy, linki do danych dostępnych online i weryfikacji dokładności.
 • Wykonawcy, dostawcy lub wszyscy inni przedsiębiorcy, których praca wymaga wglądu do rysunku w celu uzyskania niezbędnych danych.

 

 
Czy oprogramowanie AutoCAD 2009 obsługuje systemy wieloprocesorowe? 
Tak, oprogramowanie AutoCAD 2009 obsługuje systemy wieloprocesorowe. Systemy graficzne i służące do renderowania w oprogramowaniu AutoCAD działają szybciej na systemach wieloprocesorowych.

 

 
Czy mogę pracować legalnie w domu na licencji należącej do mojego pracodawcy? 
Firma AUTODESK wprowadziła dla użytkowników posiadających aktualną subskrypcję możliwość instalacji i aktywacji drugiej kopii oprogramowania objętego subskrypcją w ramach tzw. Home Use Benefit.

 • Licencja na drugą kopię oprogramowania w ramach Home Use Benefit może być zainstalowana na komputerze domowym pracownika, także będącym jego własnością (a nie należącym do firmy – licencjobiorcy).
 • Oprogramowanie Autodesk w wersji 2009 i wyższej można instalować również na laptopach w ramach Home Use Benefit.
 • Powinna być wykorzystywana do prac na rzecz firmy (licencjobiorcy) lub do celów edukacyjnych/szkoleniowych pracownika.
 • Możliwość wykorzystania drugiej licencji w ramach Home Use Benefit trwa tak długo, jak długo trwa subskrypcja na dany produkt i dotyczy tylko licencji na oprogramowanie objętych subskrypcją.
 • Druga licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit ma charakter czasowy – na 13 miesięcy od daty rozpoczęcia bieżącej subskrypcji dla danego produktu.
 • Obie licencje (główna i uzyskana w ramach Home Use Benefit) nie mogą być wykorzystywane jednocześnie (oprogramowanie nie może być uruchomione w tym samym czasie).
 • Wykorzystanie licencji jest możliwe tak długo, jak długo pracownik jest zatrudniony przez firmę-licencjobiorcę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę licencja uzyskana w ramach Home Use Benefit powinna zostać natychmiast zdeinstalowana. Jej dalsze wykorzystywanie będzie naruszeniem warunków licencji.

 

 
Jakim programem mogę przeglądać projekty wykonane w AutoCADzie ? 
Proponowaną przeglądarką projektów wykonanych w AutoCadzie jest program RxView. Produkty ten występuje w trzech wersjach:
 • RxViewt FULL - obsługuje: CAD 2D/3D, raster, hybryda, tekst, opcjonalnie dodatkowe filtry CAD 3D
 • RxView CAD - obsługuje: CAD 2D, raster, hybryda, opcjonalnie filtry CAD 3D
 • RxView Office - obsługuje: raster, tekst
Więcej informacji o produkcie uzyskają Państwo w dziale handlowym.

 

 
Czy oprogramowanie AutoCAD 2009 obsługuje systemy wieloprocesorowe? 
Tak, oprogramowanie AutoCAD 2009 obsługuje systemy wieloprocesorowe. Systemy graficzne i służące do renderowania w oprogramowaniu AutoCAD działają szybciej na systemach wieloprocesorowych.

 

 
Czy oprogramowanie AutoCAD 2009 obsługuje system Windows Vista? 
Tak. AutoCAD 2009 obsługuje systemy Microsoft Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business oraz Enterprise. Ponadto AutoCAD 2009 potrafi wykorzystać nowe funkcje dostępne w systemie Vista, a w szczególności udostępnia podglądy-miniaturki plików DWG i DWF w programie Windows Explorer, możliwość wyświetlania właściwości projektów AutoCAD na karcie szczegółów programu Windows Explorer oraz możliwość wyszukiwania łańcuchów tekstowych zawartych we właściwościach rysunków, tekście, polach WTEKST, itp.. w pliku DWG za pomocą mechanizmów wyszukiwania systemu Windows Vista.

 

 
Porównanie oprogramowania AutoCAD Mechanical oraz AutoCAD. 
Oprogramowanie AutoCAD Mechanical jest produktem z rodziny AutoCAD i posiada wszystkie funkcje oprogramowania AutoCAD, a także funkcje potrzebne do tworzenia projektów z dziedziny mechaniki w trybie 2D. Poza szerokim wachlarzem zaawansowanych opcji dostępne są funkcje przeznaczone specjalnie dla kreślarzy i projektantów z dziedziny mechaniki, co ułatwia wiele zadań projektowych.

 

 
Jaki system plików otwiera program AutoCAD 2010 ? 
AutoCAD 2010 otwiera następujące pliki zgodne z systemem:

*dwg - AutoCAD 1010
*dwg - AutoCAD 2007/LT 2007
*dwg - AutoCAD 2004/LT 2004
*dwg - AutoCAD 2000/LT 2000
*dwg - AutoCAD R14/LT98/LT97
*dws - AutoCAD Drawing Standards
*dwt - AutoCAD Drawing Templete
*dxf - AutoCAD 2010 DXF
*dxf - AutoCAD 2007/LT 2007
*dxf - AutoCAD 2004/LT 2004
*dxf - AutoCAD 2000/LT 2000
*dxf - AutoCAD R12/LT2

 

 
Co zrobić aby program Cp System poprawnie współpracował z programem AutoCAD LT ? 
Do prawidłowej współpracy programu CP System z AutoCAD'em LT wymagany jest zakup nakładki LTX fot AutoCAD LT. Nakładka ta nie jest wymagana w przypadku pełnej wersji AutoCAD'a.


CP System z wymogiem zakupu rozszerzenia LTX:
 • Architektura
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje rurowe i wentylacji
 • Mechanika

 

 
Jakie różnice są między AutoCAD'em a AutoCAD'em LT ? 

Porównanie AutoCAD i AutoCAD LT

AutoCAD

AutoCAD LT

Tworzenie rysunków 2D

Tworzenie rysunków 2D
Tworzenie rysunków 3D Brak obsługi 3 wymiaru
Możliwość programowania, tworzenia makr, dostosowywanie (obsługa LISP, ARX, VBA) Brak możliwości programowania
Możliwość tworzenia bloków dynamicznych Instalacja jedynie w opcji jednostanowiskowej
Możliwość wczytywania rastrów  Możliwość tworzenia bloków dynamicznych
Dodatkowo od wersji 2007 zwiększono funkcjonalność programu poprzez dodanie szeregu opcji do koncepcyjnego tworzenia projektów, jak i wielu opcji modelowania i wizualizacji.  Możliwość wczytywania rastrów

 

 
Czy AutoCAD LT 2010 umożliwia wczytywanie obrazów rastrowych ? 
Od wersji programu Autodesk AutoCAD LT 2009 program umożliwia wczytywanie obrazów rastrowych. PNG, TIFF oraz JPG.

 

 
Czy program AutoCAD LT 2010 umożliwia otwieranie zewnętrznych odnośników DWG? 
Tak. Odnośnik zewnętrzny (funkcja: REFEDIT) umożliwia wprowadzenie zmian bezpośrednio w połączonym pliku bez jego otwierania. Można użyć funkcji REFEDIT na odniesieniach blokowych, jeśli chcemy modyfikować blok i nadal widzieć jego geometrię. Z poleceniem REFEDIT powiązano polecenie XOPEN, które umożliwia kliknięcie prawym przyciskiem odniesienia,
a następnie otwarcie go bezpośrednio z poziomu edytora rysunków lub z przybornika Palety zewnętrznych odnośników. Dzięki tym narzędziom nie musimy już wyświetlać odnośnika w celu przywołania jego nazwy, a następnie szukać samodzielnie pliku.

 

 
Dlaczego warto kupić upgrade do AutoCAD'a LT 2010? 
Ulepszenia dodane do kilku poprzednich wersji oprogramowania AutoCAD LT stanowią 10 najważniejszych powodów, dla których warto przejść na pracę z programem AutoCAD LT 2010.

1.Kompatybilne formaty plików
W programie AutoCAD LT 2010 można otwierać pliki DWG otrzymane od współpracowników i klientów, niezależnie od wersji oprogramowania AutoCAD lub AutoCAD LT, w której zostały stworzone.Własne prace można zachowywać w różnych formatach, obsługiwanych przez poprzednie wersje produktów, nawet w postaci plików DWG, kompatybilnych z formatem R14 lub plików DXF, kompatybilnych z formatem R12.
REZULTAT: Zmiana formatu pliku nie wpływa obecnie na spójność wyświetlania obiektów.

2. Załączanie plików PDF, DWF, DGN i plików grafi cznych jako podkładów
Paleta odnośników zewnętrznych umożliwia teraz używanie plików PDF, DWF, DGN oraz plików grafi cznych (JPG, TIF i inne) jako podkładów w plikach DWG.
Jeśli plik PDF lub DWF oparty jest na wektorach, narzędzia skokowego przesuwania obiektów umożliwią skojarzenie nowej geometrii z odnoszącymi się do niej obiektami na podkładach.
REZULTAT: Elastyczność i większe bezpieczeństwo podczas udostępniania plików.

3. Usprawniony interfejs użytkownika
Wstążkowy interfejs użytkownika pozwala ograniczyć liczbę działań, niezbędnych do uruchomienia polecenia, a tym samym zwiększa ogólną wydajność kreślenia.
Nowy interfejs prezentuje polecenia w zwięzłej formie wizualnej i umożliwia posługiwanie się zarówno aktywnymi poleceniami, jak i zaznaczaniem obiektów. Po wybraniu przez użytkownika polecenia lub obiektu Wstążka pokazuje narzędzia najbardziej odpowiednie dla danego zadania. Funkcje Szybkiego podglądu arkuszy i Szybkiego podglądu rysunków pozwalają w wizualny sposób uaktywnić arkusz w otwartym rysunku. Pasek narzędzi szybkiego dostępu zapewnia stały, wymagający tylko jednego kliknięcia, dostęp do najczęściej używanych narzędzi i poleceń.
REZULTAT: Lokalizowanie poleceń i poruszanie się pomiędzy otwartymi rysunkami zajmuje teraz mniej czasu.

4. Narzędzia do obsługi bloków i odnośników zewnętrznych
W programie AutoCAD LT 2010 wprowadzono kilka narzędzi do obsługi bloków i odnośników zewnętrznych, które wcześniej dostępne były jedynie w programie AutoCAD. Polecenie Synchronizacja Atrybutów umożliwia łatwe dodawanie lub usuwanie atrybutów z istniejących definicji bloku. Udoskonalony Edytor Atrybutów pozwala nie tylko wprowadzać wartości, ale również szybko zmieniać właściwości pojedynczych atrybutów. Pliki odnośników zewnętrznych w dowolnym formacie można otwierać przy pomocy jednego kliknięcia.Edycja odnośnika DWG umożliwia wprowadzanie zmian przy jednoczesnym widoku głównej geometrii.
Aby pokazać fragment odnośnika, można skorzystać z polecenia Przytnij Odnośnik Zewnętrzny i ukryć odpowiednie obszary pliku.
REZULTAT: Większa kontrola nad blokami i odnośnikami zewnętrznymi.

5. Intuicyjny tekst i tabele
Usprawniona obsługa tekstu i tabel - można je obecnie tworzyć i edytować szybciej i w sposób bardziej elastyczny. Tabele można łatwo dzielić na kolumny, aby zmieściły się w dostępnej przestrzeni. Sprawdzanie pisowni odbywa się automatycznie, a wyrazy napisane błędnie podkreślane są przerywaną, czerwona linią.
Funkcja Skalowania elementów opisu automatycznie oblicza, w oparciu o skalę rysunku, wielkość tekstu i wymiarów, a także skalę bloków i kreskowania.
REZULTAT: Łatwiejsze edytowanie tekstu i bardziej elastyczne wyświetlanie opisów.

6. Udoskonalone wymiary i linie odniesienia
Nowe opcje ułatwiają kontrolę wyświetlania i formatowania wszystkich rodzajów wymiarów. Można obecnie dodawać łamane linie odniesienia, kontrolować sposób ich przedłużania oraz prowadzić załamania linii wokół obiektów. Dzięki wprowadzeniu wielolinii odniesienia, teksty i linie odniesienia zostały połączone w jeden obiekt, co ułatwia wyrównywanie i grupowanie podobnych adnotacji oraz generowanie z jednej adnotacji wielu linii odniesienia.
REZULTAT: Bardziej intuicyjne wymiarowanie i opisywanie.

7. Ulepszone narzędzia kreślarskie
Dzięki nowym narzędziom do pracy w 2D, wprowadzonych w oprogramowaniu AutoCAD LT 2010, kreślenie stało się łatwiejsze i bardziej wydajne. Obiekty kreskowania nie muszą już być powiązane z obwiednią, żeby modyfikować ich kształt. Kierunek linii, polilinii i splajnów można odwracać, co zapewnia większą kontrolę nad wyświetlaniem specjalnych rodzajów linii, zawierających tekst lub symbole. Podczas obracania rzutni, można zdecydować czy wyświetlany widok zachowa swoją oryginalną orientację czy będzie się obracał razem z rzutnią.
REZULTAT: Mniejsza liczba czynności, potrzebnych do ukończenia codziennych zadań kreślarskich.

8. Łatwiejsze zarządzanie warstwami
Menedżer właściwości warstw zamieniono na paletę, dzięki czemu wszystkie wprowadzane zmiany są natychmiast odzwierciedlane na rysunku. Teraz ta sama warstwa może mieć w różnych rzutniach różne właściwości, takie jak: kolor lub rodzaj linii, co ułatwia zaznaczanie konkretnych informacji w poszczególnych rzutniach.
Narzędzia do zarządzania warstwami umożliwiają zaznaczenie obiektu, a następnie zamrożenie, wyłączenie, izolowanie lub zamknięcie jego warstw.
REZULTAT: Szybszy wgląd w zmiany wprowadzane we właściwościach warstw oraz większa przejrzystość wielowarstwowych rysunków.

9. Bloki dynamiczne
Elastyczność bloków dynamicznych stanowi doskonałą alternatywę dla nadmiernie rozbudowanych bibliotek, zawierających kilka wariantów podobnych definicji bloku. Dzięki blokom dynamicznym można modyfikować geometrię bloku bez potrzeby edytowania definicji czy wymazywania bloku i wstawiania innego.
Edytor bloku pozwala tworzyć lub edytować definicje bloku bez wpływu na otaczającą geometrię. Narzędzia do opracowywania bloków umożliwiają zastosowanie parametrów i operacji, co zmienia tradycyjny blok w dynamiczny. Nowe narzędzie do testowania bloku umożliwia przetestowanie funkcji stworzonego bloku dynamicznego bez wpływu na inne bloki na rysunku.
REZULTAT: Efektywniejsze biblioteki bloków - tradycyjne zalety bloków połączone z możliwością elastycznej modyfikacji.

10. Dodatkowa funkcjonalność AutoCAD
W oprogramowaniu AutoCAD LT 2010 wprowadzono kilka dodatkowych narzędzi, wcześniej dostępnych jedynie w programie AutoCAD. Polecenie Dopasuj pozwala przesuwać, obracać i skalować obiekty, tak by pasowały do innych. Dzięki obsłudze kolorów True Color można określić dowolną barwę według wartości odcienia, nasycenia oraz luminescencji (HSL), bądź komponentów koloru - czerwonego, zielonego lub niebieskiego (RGB). Można też dobierać kolory z książek kolorów Pantone i RAL, co ułatwia dopasowanie kolorów na rysunku do barw rzeczywistych. Obsługa nieprostokątnych rzutni umożliwia tworzenie rzutni o dowolnym kształcie - można narysować kontur lub konwertować istniejący obiekt w rzutnię.
REZULTAT: Więcej narzędzi zwiększających wydajność.

 

 
Nowe pakiety edukacyjne AutoCAD'a dla szkół podstawowych i średnich. 
Dotychczasowe pakiety dla 10 i 20 użytkowników zostały zastąpione:

Autodesk Design Academy 2010 w wersjach na 10, 25 stanowisk (z możliwością wyboru licencji wieczystej lub rocznej)
składniki pakietu:
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Autodesk Revit Architecture
 • AutoCAD MEP
 • Autodesk Revit MEP
 • AutoCAD  Inventor Professional Suite
 • AutoCAD Civil 3D
 • Autodesk 3ds Max Design
Autodesk Education Suite for Industrial Design 2010 w wersjach na 10, 25 stanowisk (z możliwością wyboru licencji wieczystej lub rocznej)

składniki pakietu:
 • AutoCAD Inventor Professional
 • AutoCAD Electrocal
 • Autodesk Sketchbook Pro
 • Autodesk Showcase
 • Autodesk 3ds Max Design
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

 
Porównanie wersji AutoCAD'a 2007, 2008, 2009 oraz 2010 

Porównanie wersji AutoCAD

Interfejs Użytkownika 2007
2008
2009
2010
Przestrzenie robocze v v v v
Wstawianie dynamiczne v v v v
Palety narzędzi v v v v
Kalkulator v v v v
Menu Aplikacji     * #
Szybki dostęp     * #
Podgląd rysunku i wydruku     * #
Kontroler 3D     * #
Rysowanie 2007 2008 2009 2010
Edycja polilinii v v v #
Edycja splajna v v v #
Wymiarowanie v v v #
Czyszczenie v v v #
Manager warstw v v # v
Właściwości warstw w widoku   * v v
Obróbka warstwy * v v v
Wybór koloru v v v #
Inny format widoków     * v
Obracanie widoku       *
Ustawianie obiektów       *
Wyszukiwanie Autodesk       *
Opisy  2007 2008
 2009  2010
Wycięcia  #  v  v  #
Wymiarowanie  v  v v
 #
Wielolinia odniesienia   * v #
Tabele # # # v
Kolumny   * v v
Obsługa tabel MS Excel   * v v
MTEXT # # # #
Kolumny z MTEXT   * v #
Skalowanie opisów   * v v
Edycja w całym polu     * v
Sprawdzanie poprawności pisowni v v # #
Znajdź i podmień v v # #
Bloki 2007
 2008 2009
 2010
Bloki dynamiczne # v v v
Wiele atrybutów   * v v
Test Bloku       *
Tabela właściwości       *
Zaawansowany edytor właściwości       *
Synchronizacja atrybutów       *
Załączniki  2007 2008
 2009 2010
DWG  v  v v
 v
Zaciemnienie podkładu * v v v
DWG jako podkład * v v v
DGN jako podkład   * v v
Pliki rastrowe     * v
Pliki PDF       *
Zewnętrzny odnośnik       *
Otwieranie zewnętrznego odnośnika DWG       *
Edycja zewnętrznego odnośnika DWG       *
Wydruk i publikacja 2007 2008 2009 2010
Ustawianie stron v v v v
Wydruk w tle v v v v
Publikacja jako strona WEB v v v v
DWG wielostronicowy v v v v
PDF wielostronicowy     * #
Wydruk na ploter     * v
Komunikacja 2007 2008 2009 2010
Centrum komunikacyjne v v # #
Tworzenie pakietów transmisji danych v v v #
Podpisy cyfrowe i hasła v v v v
Zarządzanie oznaczeniami w DWG v v v v
Zapis do DWG R14 v v v v
Wsparcie użytkownika 2007 2008 2009 2010
Nowe cechy v v v v
InfoCenter   * v v
Podręczniki "Online"     * v
Wsparcie systemów operacyjnych 2007 2008 2009 2010
Windows XP Home/ Professional (SP2) v v v v
Windows Vista Enterprise/ Ultimate/ Business/Home Premium/ Home Basic   * v v
Windows Vista 64 Bit     * v

LEGENDA:
( * ) Nowa funkcja:

( # ) Ulepszona funkcja

( v ) Wspierana funkcja, niezmieniona w stosunku do poprzedzającej wersji 

 
Czy do programu Design Acadamy wymagany jest zakup subskrypcji ? 
Od momentu pojawienia się pakietów Design Acadamy w wersjach 10 i 25 stanowiskowych zakup subskrypcji jest obowiązkowy. Zakupiona subskrypcja upoważnia szkołę mi. do:
 • darmowej aktualizacji w przypadku pojawienia się nowej wersji
 • roczną pomoc techniczną
 • możliwość korzystania z poprzedniej wersji produktu.

 

 
Jaki mam czas na zakup subskrypcji do posiadanego AutoCAD'a LT ? 
Po zakupie AutoCAD'a LT nabywca ma prawo zakupu subskrypcji do momentu ukazania się nowej wersji.

 

 
Czy istnieje wersja oprogramowania AutoCAD na Macintosha 
Na obecną chwilę nie ma edycji programu AutoCAD na platformę MAC OS, być może sytuacja ulegnie zmianie wraz z wprowadzeniem wersji 2012 programów CAD.

 

 
Kiedy można się spodziewać nowszej wersji Autocada ? 
Oprogramowanie Autocad LT wydawane jest cyklicznie, następnej wersji Autocad LT 2013  należy spodziewać się dopiero na przełomie kwietnia/maja 2012 roku.

 

 

AutoCad